Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 26.9. do 3.10.2021 - 39. týden

neděle 26.9. 26. neděle v mezidobí
Hodolany 08:30

Za živé a + farníky (P. Dobeš) 

katedrála 08:00

Za + Jaroslava Janoše, + rodiče a celou živou a + rodinu (P. Koníček) 

10:00

Za živou a + rodinu Tomčíkovu a Nezhybovu (P. Švirák) 

11:00

Udělování svátosti křtu (P. Švirák) 

pondělí 27.9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
katedrála 11:30

mše svatá pro charitu (P. Švirák) 

sv. Anna 07:00

Za dar víry, naděje a lásky (P. Gatnar)

úterý 28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA, HLAVNÍHO PATRONA METROPOLITNÍHO CHRÁMU A OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE
katedrála 08:00

Za uzdravení našich rodin a obnovu společné modlitby (P. Dobeš) 

10:00

PONTIFIKÁLNÍ ARCIBISKUP JAN - POUŤ VEŘEJNÝCH ČINITELŮ

Za živé a + farníky a za všechny svatováclavské poutníky (P. Švirák)

12:00

ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI do 17:30

17:30

Společné zakončení adorace a svátostné požehnání (P. Stuška)

18:00

Zpívané svatováclavské nešpory - kanovníci a bohoslovci (vzpomeneme 98. výročí úmrtí Božího služebníka Antonína Cyrila Stojana, arcibiskupa olomouckého) - předsedá arcibiskup Jan 

středa 29.9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Hodolany 18:00

Za + Marii Derkovu, živou rodinu a duše v očistci (P. Bulvas) 

katedrála 18:00

Na poděkování za dožitých 85 let (P. Koníček)

sv. Anna 07:00

Na úmysl celebranta (P. Dobeš) 

čtvrtek 30.9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
katedrála 17:00

ADORACE a svátost smíření - zpovídá kanovník penitenciář

18:00

Za živou a + rodinu Kubálkovu, Slezákovu, Očenáškovu, Švrčkovu a Salvovu (P. Švirák) 

sv. Anna 07:00

Na úmysl celebranta (P. Koníček)

pátek 1.10. památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Hodolany 18:00

Za nemocnou vnučku, dar zdraví a duše v očistci (P. Švirák) od 17:15 do 18:00 adorace a sv. smíření

katedrála 18:00

Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence (P. Dobeš)

sv. Anna 07:00

Na úmysl dárce (P. Gatnar) 

sobota 2.10. památka svatých andělů strážných
katedrála 16:00

Mariánské večeřadlo 

18:00

Za živé a + členy živého růžence (P. Švirák)

sv. Anna 08:00

Za živé a + z rodiny Maslákovy (P. Koníček) 

neděle 3.10. 27. neděle v mezidobí
Hodolany 08:30

Na poděkování za Boží pomoc a ochranu v těžké životní situaci (P. Dobeš)

katedrála 08:00

Za živé a + farníky (P. Koníček)

10:00

MŠE ZVLÁŠTĚ PRO RODIČE S DĚTMI - Za + Marii Paleškovu a Jarmilu Švábovu (P. Švirák) 

11:00

Udělování svátosti křtu (P. Švirák)

sv. Anna 18:00

Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 


 • Podle aktuálního nařízení vlády je třeba dodržet: respirátor, rozestupy, dezinfekce.

 • Měsíční sbírka na opravu svatostánku (z eucharistické kaple) z minulé neděle činí 21 178 Kč. Všem štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

 • V úterý oslavíme patrona katedrály a naší farnosti – sv. Václava. Mše sv. jsou v 8:00 a v 10:00 (o. arcibiskup). Od 12:00 bude možnost soukromé adorace – prosím, abyste se zapsali k adorační službě v sakristii. V 17:30 bude společné zakončení adorace a svátostné požehnání a v 18:00 slavnostní zpívané nešpory, při kterých vzpomeneme Božího služebníka Antonína Cyrila Stojana s prosbou o jeho blahořečení (29. 9. výročí Stojanova úmrtí). Všechny Vás srdečně zvu na svatováclavské posvícení. Setkáme se 28. 10. 2021 v 14:30 na parkánu vedle katedrály. Když přinesete něco dobrého, rádi ochutnáme. V případě nepříznivého počasí, proběhne posvícení ve Farním domě.

 • V našem děkanátu bude otevřen KURZ PRO PASTORČNÍ POMOCNÍKY. Zahájení bude 23. 10., ukončení 12. 3. Setkání budou na faře u sv. Mořice. Více informací najdete na vývěsce. Přihlášku si můžete vyzvednout po mši v sakristii nebo během týdne na faře.

 • U dominikánů letos opět začne PŘÍPRAVA NA KŘEST DOSPĚLÝCH A BIŘMOVÁNÍ. První informační setkání je v pondělí 4. 10. v 19:15 před dominikánským klášterem (Slovenská14). Kontakt: gabriel@op.cz

 • RŮŽENEC 24 HODIN V ROCE 2021. Tato celodenní a celonoční modlitba bude již popáté zahájena října 2021 v 18:00 hodin mší svatou v klášterním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci na ulici Slovenská 14 (u dominikánů). Slavnostně zakončena pak bude ve čtvrtek 7. 10. 2021 mší svatou opět v 18:00 hodin v den svátku Panny Marie Růžencové. Hlavním úmyslem letošní čtyřiadvacetihodinové modlitby růžence budou modlitby za kněze a zasvěcené osoby a jejich posvěcení, a za nová kněžská a řeholní povolání. K tomuto hlavnímu úmyslu může každý modlící se přidat svůj vlastní úmysl. Více info: https://ruzenec24.op.cz

 • Farnost sv. Michala nabízí výuku náboženství pro středoškoláky – každé úterý 16:30 – 17:30. Sraz je vždy 5 min. před začátkem vchodu do fary. S dotazy se můžete obracet na: m.orlovská@email.cz  nebo 733 741 435

 • Farnost sv. Michala nabízí Biblické hodiny pro pracující – od 6. 10. každou středu 18:00 – 19:00. Sraz je vždy 5 min. před začátkem vchodu do fary. S dotazy se můžete obracet na: m.orlovska@email.cz nebo 733 741 435

 • ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ:pondělí 16:00 – 1. a 2. třída (farní dům). Pondělí 16:30 – 3. třída (fara, učebna). Středa 16:30 – 4. a 5. třída (farní dům). Čtvrtek 16:15 – broučci (farní dům). Výuka začne v pondělí 20. září.

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Měsíční sbírka na plánovanou opravu střechy kostela z minulé neděle činí Kč. Všem štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

 • Dnes odpoledne pojedeme na Pohořany pouštět draky. Pro rodiny a děti je to příležitost k setkání, pro starší to muže být hezké místo k podzimní procházce. Na louce býváme od 14.30h. 

 • Pátek je první v měsíci. Od 17:15 je možnost adorace a svátosti smíření. V 18:00 bude mše svatá.

 • Katecheze Dobrého pastýře bude v tomto školním roce probíhat takto: Pátek od 15:30 mladší děti (předškolní a 1. a 2. třída). Pátek od 16:30 starší děti (4. a 5. třída)