Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 11.6. do 19.6.2022

SOBOTA 11.6.2022 PAMÁTKA SV. BARNABÁŠE, APOŠTOLA
17:00 katedrála Děkanátní pouť Zábřeh a Šumperk - pontifikální mše svatá - biskup Josef Nuzík 
NEDĚLE 12.6.2022 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
08:00 katedrála Za + manžela Tomáše a živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za + Břetislava Tomčíka, + Bohumíra Karáska a rodiny dětí  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 13.6.2022 PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Výročí posvěcení kostela v Hodolanech - Za ty, kdo pečují o kostel a jeho dobrodince  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 14.6.2022 ÚTERÝ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Jiřího Čapku, + Janu Kučerovou a + z rodiny Čapkovy  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 15.6.2022 SV. VÍTA, MUČEDNÍKA - SPOLUPATRONA KATEDRÁLY
07:00 sv. Anna Za + přítele  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + P. Ignáce Petra Bürgla  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 16.6.2022 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ - BOŽÍ TĚLO - DOPORUČENÝ SVÁTEK
07:00 katedrála Za + rodiče Nekardovy, živou a + rodinu Nekardovu a Zámečníkovu  (P. Jiří Koníček)
15:00 katedrála TICHÁ ADORACE do 16:45 // Svátost smíření 16:00 - 17:00
17:00 katedrála Oslava Božího Těla - pontifikální arcibiskup Jan 
Po mši svaté eucharistický průvod k soše sv. Jana (Dómské nám.)  
Na poděkování s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 17.6.2022 PÁTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o požehnání pro rodiny dětí  (P. Jan Čukáš)
17:00 Hodolany Za + rodiče Jaroňovy, + bratra Vladimíra, celou živou a + rodinu a duše v očistci  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za + tatínka  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 18.6.2022 SOBOTA 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
09:30 katedrála Jáhenské svěcení - světitel Mons. Antonín Basler, pomocný biskup 
NEDĚLE 19.6.2022 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany (sbírka na opravu střechy) Za + manžele Zezulovy a Pišťákovy  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Kalmanovu 
Po mši svaté požehnání dopravních prostředků  (P. Ladislav Švirák)
 • Sbírka na církevní školy v naší arcidiecézi minulou neděli vynesla 22 470 Kč. Všem dárcům díky.

 • Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Letos ho budeme slavit v katedrále. Všechny vás v co největším počtu srdečně zvu, včetně dětí. Od 15:00 do 16:45 bude příležitost k tiché adoraci. Od 16:00 do 17:00 ke svátosti smíření. Slavnostní mše svatá začíná v 17:00 s otcem arcibiskupem. Po mši půjdeme v eucharistickém procesí k soše sv. Jana Nepomuckého na dómském náměstí. Tam zakončíme slavnost svátostným požehnáním našemu městu a arcidiecézi.

 • V sobotu 18. 6. v 9:30 jáhenské svěcení. Světitelem bude Mons. Antonín Basler. Jiná mše v sobotu v katedrále ani u sv. Anny nebude.

 • Farní den se koná příští neděli 19. června od 15:00 v parkánu u katedrály. Všechny vás mladé i zralé srdečně zvu. Tuto neděli po desáté mši požehnám vaše dopravní prostředky.

 • Upřímně děkuji všem, kteří jste se zapojili do příprav a průběhu páteční Noci kostelů. Zvláště děkuji Petře Otýpkové za celou organizaci.

 • V sobotu 6. v 9:30 kněžské svěcení. Světitel arcibiskup Jan. Jiná mše v tento den nebude.

 • Ve čtvrtek 6. – Výročí posvěcení katedrály (1131). 17:00 – mše svatá při které se rozloučíme s otcem arcibiskupem Janem. Očekáváme vetší počet věřících. Pokud chcete pomoci s organizací, přihlaste se, prosím, u paní Jany Kučerové (kostelníkové).

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Sbírka na církevní školy z minulé neděle činí Kč. Díky všem dárcům.

 • Příští neděli se koná sbírka na opravu střechy kostela.

 • Na opravu střechy kostela věnovali Pánu Bohu a panu faráři známí dárci částku 100 000 Kč. Za tento mimořádný dar jménem celé farnosti Pán Bůh zaplať!

 • Zítra v 18:00 při mši svaté oslavíme Výročí posvěcení našeho kostela. Všechny srdečně zvu.

 • BOŽÍ TĚLO – čtvrtek katedrála ↑

 • Upřímně děkuji všem, kteří připravili a zapojili se do páteční Noci kostelů v naší farnosti.

 • V pátek 17. června bude mimořádně mše svatá v 17:00. na mši svatou zveme všechny děti. Přijďte Pánu Ježíši poděkovat za celý školní rok. Po mši bude na farní zahradě opékání buřtů.

 • Farní odpoledne se koná v neděli 19.06. od 14:00 hod. na faře. Navazujeme prozatím skromněji na přerušenou tradici a počítáme s posezením a občerstvením na faře. Každý je zván. Individuální příspěvky k občerstvení, zejména vlastní produkty a výtvory, jsou vítány. Těšíme se na setkání.