Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 14.1. do 22.1.2023

SOBOTA 14.1.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za všechny svázané a zotročené  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 15.1.2023 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za dar zdraví pro nemocné sestry  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany ADORAČNÍ DEN: Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za + rodiče Jančářovy a živou rodinu Jančářovu  (P. František Dobeš)
10:00 Nové Sady mše svatá (P. Ladislav Švirák)
16:00 Hodolany Zakončení adoračního dne a svátostné požehnání  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 16.1.2023 PONDĚLÍ 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Pospěchovu a Mikešovu  (P. Jiří Koníček)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 17.1.2023 PAMÁTKA SV. ANTONÍNA, OPATA
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. František Dobeš)
STŘEDA 18.1.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ
07:00 sv. Anna Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za všechna přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
18:00 Nové Sady mše svatá (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 19.1.2023 ČTVRTEK 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za posvěcení v kněžské službě  (P. Jiří Koníček)
17:00 sv. Anna ADORACE (sv. Anna) a sv. smíření (katedrála) 
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 20.1.2023 SV. ŠEBESTIÁNA, MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Za paní Klimparovou a syna a jejich zdraví  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Na poděkování k životnímu jubileu Tomáše Kláska a Jana Rumana  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Za dar zdraví pro Libuši Matuchovou, za její + rodiče Libuši a Jaroslava Roudnické  (P. František Dobeš)
SOBOTA 21.1.2023 PAMÁTKA SV. ANEŽKY ŘÍMSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
08:00 sv. Anna Za učitele a vychovatele, za čistotu a mravnost dětí a mládeže (P. Jiří Koníček)
13:30 katedrála Pohřeb + pana MUDr. Antonína Hyžáka, CSc. (po mši sv. uložení do hrobu na ústředním hřbitově v Hejčíně) (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 22.1.2023 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ; NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA
08:00 katedrála Za + manžela a duše v očistci  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za + prof. Marii Mourkovou, jejího bratra a rodiče  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
10:00 Nové Sady mše svatá s udílením svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
 • Dnes končí tříkrálová sbírka. Dnes ještě můžete přispět do kasičky charity pod kúrem katedrály.

 • Na příští neděli vyhlašuji tzv. Dveřní sbírku na Světové setkání mládeže v Lisabonu, které proběhne s papežem Františkem na začátku srpna. Sbírka nenahrazuje běžnou mešní sbírku při mši svaté. Svůj dar můžete vhodit do zvláštní pokladničky, kterou budou obsluhovat mladí z naší farnosti. Z této sbírky (která probíhá v celé diecézi) bude finančně pomoženo těm, kteří se již přihlásili. Zbytek bude odeslán na Arcibiskupství a bude sloužit k pomoci ostatním mladým.

 • Dómský pěvecký sbor. Milí přátelé, v těchto dnech se naplno rozjíždí nábor do nového dómského pěveckého sboru. Po problematickém čase covidu a po zhruba roce provizorního stavu bych rád vytvořil stabilní těleso, které bude zkrášlovat dómskou liturgii a bude navazovat na bohatou a staletou hudební tradici této katedrály. Vím, že je mezi vámi spousta těch, kteří by zpívali rádi, ale nemají odvahu se sami zeptat. Proto vás všechny, kteří byste se rádi zapojili do společného zpívání, co nejsrdečněji zvu. Důležitou akcí, od které se růst nového sboru bude odvíjet, bude informativní setkání všech zájemců, které proběhne v neděli 29.1. od 17:00 v prostorách katedrály. Neváhejte a přijďte na toto přátelské setkání, kde se dozvíte veškeré důležité informace o provozu sboru, zkouškách, projektech atd. Pokud znáte kohokoli (samozřejmě i mimo naši farnost), kdo by měl o zpěv ve sboru zájem, předejte mu, prosím, informace o schůzce nebo mu předejte můj kontakt. V následujících dnech vám budou distribuovány informační letáčky se všemi důležitými informacemi. I ty můžete pochopitelně předávat dále. Moc vám děkuji za vaši spolupráci a už se moc těším, až se s mnohými z vás začnu setkávat nad krásnou hudbou. Karel Martínek, regenschori

 • Milí farníci, dovolujeme si vás pozvat na Ples Farnosti sv. Václava a 8 střediska Vládi Tylšara, který se bude konat v pátek 20.1. 2023 v Sokolovně ve Chvalkovicích. Začátek plesu je v 19 hodin. Vstupné: dospělý 200Kč a studenti 150Kč, bude k zakoupení před plesem, přímo na místě. Zároveň vás prosíme o dary do tomboly, které můžete přinést zákristie. Děkujeme a těšíme se, že po dvouleté pauze si ples náležitě užijeme.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Pokud v těchto dnech likvidujete adventní věnce, korpusy je možné přinést do zákristie, do krabice na stole, vrátíme je a mohou být použity příští rok

 • Dnešním dnem oficiálně končí TKS. Je skvělé, že máme ve farnosti tolik vytrvalých koledníků (z řad dospělých i dětí), ale také štědrých dárců. Všem vám velmi děkujeme za spoluúčast.

 • Záměr farní kavárničky dostává reálnou podobu. Praktický návod k zapojení najdete na nástěnce ve vstupní chodbičce kostela, osobně pak u Bohunky Horákové, nebo Heleny Koutné. Kavárnička proběhne příští neděli po mši svaté.

 • ADORAČNÍ DEN. Dnes máme adorační den, kdy před Pánem zastupujeme všechny farnosti naší diecéze a modlíme se za naše rodiny, potřeby světa i církve a nová kněžská povolání. Adorace začne po mši svaté v 9:30 a společné zakončení se svátostným požehnáním bude v 16:00. Prosím, zapište se na papír vzadu za lavicemi, aby po celý čas byla zajištěna adorační služba. Kostel nesmí zůstat prázdný. Vezměme si k srdci slova papeže Benedikta XVI.: Přátelé, nemějte strach z mlčení a klidu, naslouchejte Bohu, adorujte ho v eucharistii! Dovolte, aby jeho slovo utvářelo cestu vaší svatosti.“

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá bude ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • Tříkrálová sbírka v Holici proběhla včera. Velmi děkuji všem koledníkům, zvláště žákům zdejší základní školy, stejně tak všem učitelům a rodičům. Děkuji všem za precizní přípravu a nasazení a především nadšení, které bylo vidět z každé tváře.