Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 16.9. do 24.9.2023

SOBOTA 16.9.2023 SV. LUDMILY, MUČEDNICE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
12:00 katedrála Svatební obřad: Petr Svoboda a Nikol Lušovjanová  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 17.9.2023 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Na poděkování a za Boží požehnání pro manžela Miroslava (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík - poděkování za úrodu
Za živou a + rodinu Drlíkovu, Grygarovu a Popelková  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za živou a + rodinu Habáňovu a za duše v očistci (P. Jan Čukáš)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 18.9.2023 PONDĚLÍ 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Pohřeb + paní Zdenky Brychtové  (P. František Dobeš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 19.9.2023 SV. JANUÁRIA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Za + rodiče Jakůbkovy a prarodiče (P. Ĺubomír Žák) 
STŘEDA 20.9.2023 PAMÁTKA SV. ONDŘEJE KIM TAEGONA, KNĚZE, PAVLA CHONG HASANGA A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
07:00 sv. Anna Za Boží požehnání pro Andreje, Roberta a Kamilu a za ochranu počatého života  (P. Jan Čukáš)
17:15 Nové Sady Za Václava Surku a za živou a + rodinu Surkovu  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + Marii Derkovou, živou rodinu Derkovu a duše v očistci  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 21.9.2023 SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY
07:00 sv. Anna Za + rodiče, prarodiče a duše v očistci (P. Ĺubomír Žák) 
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 22.9.2023 PÁTEK 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na jistý úmysl a za manžela  (P. František Dobeš)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Novákovu, Turkovu a Novotných  (P. Jan Čukáš)
18:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 23.9.2023 PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE
08:00 sv. Anna Za + rodiče Annu a Andreje  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 24.9.2023 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + manžela Tomáše a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Tomčíkovu a Nezhybovu  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jiří Koníček)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)

PASTÝŘSKÝ LIST K 100. VÝROČÍ ÚMRTÍ ARCIBISKUPA  ANTONÍNA  CYRILA  STOJANA 

Milé sestry a bratři,

obracím se na Vás tímto slovem krátce před stým výročím úmrtí ctihodného Božího služebníka Antonína Cyrila Stojana. Ten už za svého života získal přezdívku «tatíček». Oslovení rodičů „tatíčku a maměnko“ se užívalo ještě v nedávné minulosti v některých oblastech naší vlasti a citově zabarvené zdrobněliny dávají tušit, že je mluvčí volil, když se obracel na osobu mu velmi blízkou, k níž choval respekt, na toho, kdo má milující srdce. A takovým opravdu Stojan z Boží milosti byl a zůstává. Přestože se často věnuje větší prostor jeho zásluhám o život v jednotě mezi křesťany, vyzdvihuje se jeho pomoc farnostem při stavbě kostelů a far nebo se rozebírá jeho vliv na život politiků a společnosti, spolků a potřebných, k nám – současníkům promlouvá především jeho příkladný život, jehož projevy se můžeme inspirovat.

Mezi celou řadou vlastností, kterými se znalci snažili vystihnout charakter této osobnosti, najdeme třeba tuto: Získávající své odpůrce odpuštěním a pomocí. Všichni jsme se někdy při jednání setkali s nevraživostí, zřejmě každý jsme někdy pocítili palčivý pocit křivdy či ublížení. Jak se v takových situacích zachovat? Boží slovo dnešní neděle nás ústy starozákonního Sírachovce vyzývá k postoji odpuštění a smilování: „Odpusť křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy budou odpuštěny, když budeš prosit. Vzpomeň na konec a přestaň nenávidět, vzpomeň na hnilobu a smrt a dbej přikázání.“ A Ježíš v podobenství o králi, který se pustil do účtování se svými služebníky, klade na závěr otázku, která směřuje i k nám: „Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?“

V analýzách zkoumajících vztahy mezi lidmi v rodinách či společnosti obecně vypočítávají odborníci jevy, které mají negativní vliv na jejich pevnost a soudržnost, jako nedosažitelnost bydlení, problém nalézt odpovídající zaměstnání či omezenou příležitost ke vzdělání. Sami bychom asi bez dlouhého přemýšlení doplnili některé další. Občas však bývá opomíjena potřeba vzájemného odpuštění. Svatá Matka Tereza z Kalkaty říkala: „Lidé se mě ptají, mám-li nějakou radu pro vzájemné vztahy? Mám: modli se a odpouštěj!“

A podobnou cestu nám ukazuje také život Božího služebníka Antonína Cyrila Stojana, který byl srdečný v jednání, vycházel vstříc druhým, spojoval protiklady, pracoval s lehkostí, a ne bolestínstvím a miloval konkrétního člověka. Možná mezi zmíněnými postoji nalezneme i jeden pro sebe, s nímž bychom mohli začít vylepšovat svůj život a vztahy. Prosím, pokusme se o to.

Na závěr bych Vás, bratři a sestry, rád pozval na Velehrad, kde si od pátku 29. září do neděle 1. října budeme toto výročí společně připomínat bohatým programem, více podrobností najdete na plakátku na vývěsce. Osobnost a život arcibiskupa Stojana nám pomůže přiblížit novéna, kterou se lze modlit v kostele nebo doma od středy 20. září.

Kéž se s důvěrou obracíme na přímluvce Antonína Cyrila Stojana stejně jako mnozí velehradští poutníci, kteří od roku 1990 popsali celých 13 knih, v nichž mu předkládali své životní situace a prosby. Společně se modleme, aby nás oslava tohoto jubilea přiblížila zázraku podmiňujícímu jeho blahořečení a přinesla užitek do našeho osobního i společného života.

S požehnáním                       +Josef Nuzík

--------------------------------------------------------------------------------------------

 • Děkuji všem, kdo jste se podíleli na přípravě dnešní slavnosti Poděkování za úrodu.

 • Naší farní radě skončil čtyřletý mandát. Proto bude třeba vykonat nové volby do farní rady. První kolo proběhne v neděli 15. října. Do té doby můžete popřemýšlet, koho navrhnete.

 • Farní evangelizační buňka nabízí společenství Vám, kteří žádné nemáte a chcete se společně modlit, zamýšlet nad písmem a chválit našeho Pána. Scházíme se v pondělí od 18:00 do 19.30 na faře. Kontakt Věnka Vyvozilová. Klidně přijďte i bez předchozího přihlášení.

 • Příprava dospělých ke křtu, biřmování a 1. sv. přijímání začne v pondělí 2. října 2023 v 19:15 u dominikánů (kontakt: gabriel@op.cz )

 • Malá scholička: pro děti 4 – 10 let. Místo a čas konání: každý čtvrtek v 17:00 ve farním domě. Vedoucí: Klára Fremlová (více info na nástěnce) 

 • Velká schola: pro mládež ba dospělé od 11 let. Každé úterý v 16:30 pravděpodobné ve Farním domě. Každou 1. neděli v měsíci v 8:00 v sakristii katedrály. Vedoucí: Ludmila Janoštíková

 • KURZ ALFA začíná 26. září a bude trvat do 12. prosince. Každé úterý u sester františkánek v ulici Akademická. Přihlásit se můžete na: olomouc@seznam.cz nebo 608 491 670

 • Děkanátní centrum pro rodinu Véna – na vývěsce a na olomouc-dcpr.cz jsou nové pozvánky.

 • SBÍRKA PRO RODINY S DĚTMI V NOUZI – probíhá od 11. do 30. září. olomouc.charita.cz Věci můžete nosit do sakristie (přede mší, po mši)

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • Po mši svaté proběhne farní kavárna.

 • Zkoušky chrámového sboru se konají každý pátek v 19:00 hod. na kůru. Rádi přijmeme nové zpěvačky a zpěváky. Stačí přijít kdykoli na zkoušku.

 

Nové Sady:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • V pondělí ve 20:00 v kostele – Modlitby otců

 • V sakristii si můžete zapsat úmysl mše svaté na říjen a listopad

 • Zapisujte se, prosím, do služeb ve farnosti – sekání trávy, nedělní katecheze, farní kavárny …