Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 3.9. do 11.9.2022

SOBOTA 3.9.2022 PAMÁTKA SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 4.9.2022 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za Josefa a Markétu Friedmannovy a celou živou a + rodinu  (P. František Dobeš)
09:00 Nové Sady mše svatá (P. Savio Řičica, OP) 
10:00 katedrála Pro rodiny s dětmi - Za živé a + farníky, dobrodince katedrály, zvláště za všechny školáky, studenty a učitele (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 5.9.2022 SV. TEREZIE Z KALKATY
07:00 sv. Anna Za + příbuzné a duše v očistci (P. Jiří Koníček)
ÚTERÝ 6.9.2022 ÚTERÝ 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + rodiče Jozefa a Martu Marekovičovy  (P. Jiří Koníček)
STŘEDA 7.9.2022 SV. MELICHARA GRODECKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Za čtyři vnučky, jejich rodiče a prarodiče  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + manžela a celou rodinu  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 8.9.2022 SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
17:00 sv. Anna ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 sv. Anna Za + P. Františka Pitruna  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 9.9.2022 PÁTEK 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Augustina a Antonii Hanákovy  (P. František Dobeš)
16:00 katedrála Na poděkování  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Nové Sady mše svatá (P. Savio Řičica, OP)
SOBOTA 10.9.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Na poděkování za dar řeholního povolání s prosbou o Boží požehnání (P. František Dobeš)
15:00 katedrála Děkanátní pouť za rodiny a povolání děkanátů Kroměříž a Holešov
15:00 modlitba růžence // 16:00 adorace Nejsvětější Svátosti
17:00 katedrála Pontifikální mše při děkanátní pouti  (Mons. Josef Nuzík)
NEDĚLE 11.9.2022 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za dar zdraví pro nemocné sestry (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
09:00 Nové Sady mše svatá (P. Savio Řičica, OP)
10:00 katedrála Za + Ludmilu a Jana Misařovy, Marii a Václava Růžičkovy, Miluši a Antonína Muchovy  (P. František Dobeš)
 • Milé sestry, milí bratři, jak dobře víte, po odchodu otce arcibiskupa Jana Graubnera na svatovojtěšský stolec do Prahy jsem byl 4. 7. 2022 zvolen sborem poradců (konzultorů) administrátorem olomoucké arcidiecéze. Tuto roli jsem přijal s vědomím své lidské nedostatečnosti a také proto, že diecéze nemůže zůstat bez dočasného správce. Nyní před námi stojí společný úkol: modlitbou provázet proces jmenování nového olomouckého arcibiskupa. Proto vás žádám, abyste v osobní modlitbě na tento úmysl pamatovali. Můžete použít modlitbu, jejíž text dostali k dispozici duchovní správci farností. Těším se na společné prožívání liturgického roku a slavností, které poskytnou příležitost k osobnímu setkání. Žehná +Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze

 • V programu bohoslužeb nastává jedna změna. Protože od 1. 9. 2022 jsem dostal na starost jako administrátor také farnost Olomouc – Holice, v katedrále jsem nucen zrušit večerní mši svatou ve středu. Tedy večerní mše budou jen ve čtvrtek a v pátek a na první sobotu (mimořádně při děkanátních poutích).

 • VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ v naší farnosti ve školním roce 2022/2023: 1. a 2. třída – pondělí v 16:00 ve farním domě (sr. Ludmila). 3. třída – pondělí v 16:30 na faře (Mirka Hanáková). 4. a 5. třída – středa v 17:00 ve farním domě (Daniela Němcová). Výuka začne 12. září.

 • Zveme vás, kteří chtějí společně sdílet svou víru, do Farní evangelizační buňky (FEB)v naší farnosti, která se schází každé pondělí na faře od 18:00 do 19:30. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Kontakt a bližší informace podá Zdislava Vyvozilová

 • PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ. Ke konci září začne příprava na biřmování. Zájemci se hlásí u otce Ladislava.

 • Úklid katedrály bude mimořádně ve středu od 18:45.

 • Ve čtvrtek 8. září se poprvé sejde Scholička – od 17:00 ve farním domě.

 • V sobotu 24. září má děkanát Olomouc a Přerov děkanátní pouť za obnovu našich rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Začátek je v 15:00 modlitbou růžence, kterou letos povedou rodiny z naší farnosti. V 16:00 bude adorace Nejsvětější Svátosti (farnost Přerov) a od 17:00 bude mše svatá s otcem biskupem Josefem Nuzíkem.

 • POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN – pořádá farnost sv. Mořice ve středu 29. 9. 2022. odjezd v 7:00 od Koruny. Cena 250 Kč. Přihlásit se můžete v sakristii u sv. Mořice nebo na faře (585 223 179)

 • Charita Olomouc zve všechny tříkrálové koledníky i zájemce o koledování na Den pro malé a velké krále, který se uskuteční 1. 10. 2022. Svou účast potvrďte vyplněním formuláře na adrese: bit.ly/prihlaseniDen Akce začne společnou mší a poté bude pokračovat v kině Metropol, můžete se těšit také na občerstvení a galerii vítězných výtvarných děl. Dotazy směřujte na tks@olomouc.charita.cz Těšíme se na Vás.

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Kdo má zájem, může teď po mši svaté zhlédnout videoprezentaci z tábora v Pozděchově. Bude trvat asi 15 minut. Než se připraví technika, můžete si v bočním presbytáři prohlédnout, čím jsme se letos zabývali, nebo si pořídit farní časopis, který popisuje téma a atmosféru letního pobytu. Příspěvek dobrovolný. Tiskové náklady na kus činí 50,-

 • Katecheze pro děti budou v tomto školním roce probíhat jako loni. Vždy 3 pátky v měsíci na faře, 1 pátek mše svatá. Mladší děti od 15:30 – 16:25. Starší děti od 16:30 – 17:25. Začínáme od 16. září.

 • Rodiče dětí, které by letos chtěly přistoupit k prvnímu svatému přijímání kontaktujte, prosím, otce Ladislava, nebo Mirku Hanákovou.

 • I letos pokračují biblické hodiny: Zveme každého, kdo má zájem, není nutné chodit pravidelně či mít nějaké předběžné znalosti o Bibli. Začínáme číst list apoštola Pavla Efezanům, který mluví o tom, co znamená být křesťanem se vším všudy a naplno. Biblické hodiny se konají 1x za 14 dní vždy ve středu po mši svaté na faře. Ty nejbližší budou  září21. září

 • Začíná pravidelně pracovat chrámový pěvecký sbor. Cvičíme teď na Slavnost Krista Krále a na vánoční svátky. Vítáme každého nového zájemce s elementárním hudebním sluchem a smyslem pro rytmus – a hlavně chutí svým hlasem oslavovat Boha. Noty znát nemusíte. Stačí přijít na zkoušku. Koná se každý pátek v 19:00 hodin na kůru.