Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 15.1. do 23.1.2022

SOBOTA 15.1.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
10:00 Hodolany ADORAČNÍ DEN FARNOSTI A DEN MODLITEB ZA BOHOSLOVCE
10:00 - 16:00 tichá adorace. V 16:00 společné zakončení adorace a svátostné požehnání  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 16.1.2022 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Horčičkovu a Hradilovu  (P. František Dobeš)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 17.1.2022 PAMÁTKA SV. ANTONÍNA, OPATA
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 18.1.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ
07:00 sv. Anna Za jednotu  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 19.1.2022 STŘEDA 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Helenu Bartulcovu  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Na poděkování za 80 let života, dar zdraví a Boží požehnání (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za živou a + rodinu Uřičářovu  (P. Ladislav Švirák)
19:00 sv. Anna Adorace chlapů za manželství a rodiny  pro otce (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 20.1.2022 ČTVRTEK 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Petra Novotného, + předky a za duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 21.1.2022 PAMÁTKA SV. ANEŽKY ŘÍMSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + prof. Marii Mourkovou, + rodiče a bratra  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za živou a + rodinu Slezákovu, Čechtickou a Náhlíkovu  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 22.1.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Na úmysl celebranta  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 23.1.2022 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Za + P. Josefa Beneše a za živé a + kněze působící ve farnosti  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + rodiče Jančářovy a živou rodinu Jančářovu  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
 • PANDEMICKÁ OPATŘENÍ V KOSTELE. Platí povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

 • Od 18. do 25. ledna prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Ve středu 19. 1. bude od 17:00 u sv. Mořice ekumenické setkání křesťanů v Olomouci.

 • Ve středu od 19:00 u sv. Anny bude další adorace chlapů za manželství a rodiny. Všechny muže zvu!

 • Příští neděli slavíme jako Neděli Božího Slova

 • V sakristii je dnes poslední možnost k zakoupení mešního vína z Arcibiskupských sklepů. Zakoupením vína podpoříte aktivity ve farnosti (jako v loňském roce).

 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA dnes končí. Je možné ještě dnes přispět v katedrále do označené pokladničky vzadu pod kůrem. Upřímné díky všem dárcům.

 • Velké poděkování všem tříkrálovým koledníkům a jejich doprovodu.

 • Synodální proces v naší farnosti probíhá. Pamatujme v modlitbě.

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Dnes se koná sbírka na opravu střechy kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 • Děkuji všem, kteří jste se včera zapojili do adoračního dne farnosti a modlitby za bohoslovce.

 • Velké poděkování všem tříkrálovým koledníkům a jejich doprovodu.

 • Synodální proces probíhá, skupinky se scházejí. Pamatujme v modlitbě.