Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 10.9. do 18.9.2022

SOBOTA 10.9.2022 BL. KARLA SPINOLY, KNĚZE A MUČEDNÍKA, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
17:00 katedrála Pontifikální mše při děkanátní pouti  (Mons. Josef Nuzík)
NEDĚLE 11.9.2022 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za dar zdraví pro nemocné sestry (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
09:00 Nové Sady mše svatá (P. Savio Řičica, OP)
10:00 katedrála Za + Ludmilu a Jana Misařovy, Marii a Václava Růžičkovy, Miluši a Antonína Muchovy  (P. František Dobeš)
PONDĚLÍ 12.9.2022 JMÉNA PANNY MARIE
07:00 sv. Anna Prosba o ochranu a přímluvu Panny Marie  (P. František Dobeš)
11:00 katedrála Pontifikální mše svatá k 20. výročí Teologického konviktu v Olomouci
celebruje pražský arcibiskup Jan Graubner, káže biskup Zdeněk Waserbauer 
ÚTERÝ 13.9.2022 PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Ladislav Švirák)
STŘEDA 14.9.2022 SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
07:00 sv. Anna Za + Ing. Aloise Martiško (P. František Dobeš)
17:00 katedrála Tichá adorace za mír na Ukrajině  (P. Ladislav Švirák)
17:15 Hodolany Tichá adorace za mír na Ukrajině  (P. František Dobeš)
18:00 Hodolany Za + Jana Pavla a celou živou a + rodinu  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za + olomouckého arcibiskupa Mons. ThDr. Františka Vaňáka  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 15.9.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ
07:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Čegaovu  (P. Ladislav Švirák)
17:00 sv. Anna ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 16.9.2022 SV. LUDMILY, MUČEDNICE
07:00 sv. Anna Za živé a + občany Kojetína  (P. František Dobeš)
12:00 katedrála Svatební obřad: Petr Kyselák a Radka Zálešáková  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za + Marii Derkovou  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za + Jaroslava Koutného  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Nové Sady mše svatá (P. Savio Řičica, OP)
SOBOTA 17.9.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za nemocnou dceru a za Boží požehnání pro živou rodinu  (P. František Dobeš)
13:00 katedrála Svatební obřad - konvalidace: Pavel a Dagmar Němečkovi (P. Ladislav Švirák)
14:00 katedrála Mše svatá k 30. výročí svatby (Mons. Bohumír Vitásek) 
NEDĚLE 18.9.2022 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
09:00 Nové Sady mše svatá (P. Savio Řičica, OP)
10:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík: Na poděkování za úrodu
Za + Zdenku Skalskou z Olomouce (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
 • Ještě jednou z celého srdce děkuji vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem připravili páteční oslavu mých padesátin. Bylo to pro mě velkým překvapením a nečekal jsem to. Děkuji za mnoho dárků ale především za to, že všichni společně tvoříme krásné společenství naší farní rodiny. Pokračujme v tom. Ještě jednou velké díky!!! Mám skvělé farníky! Dnes na vás všechny myslím na pouti u Panny Marie ve Štípě. P. Ladislav

 • Zítra v 11:00 bude v katedrále mše svatá na poděkování za 20 let Teologického konviktu v Olomouci. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Jan Graubner. Kázání přednese pomocný biskup pražský Zdeněk Wasserbauer. Kdo se můžete zúčastnit, jste srdečně zváni.

 • Ve středu je svátek Povýšení Svatého Kříže. Od 17:00 do 18:00 bude tichá adorace za pokoj a mír na Ukrajině. Adorace se v tento den koná ve všech zemích Evropy. Kdo můžete, prosím, přidejte se k tomuto řetězu modlitby. V 18:00 pak bude mše svatá za + arcibiskupa Františka Vaňáka.

 • Příští neděli při desáté mši svaté poděkujeme za letošní úrodu. Po mši svaté přijměte od Metropolitní kapituly a firem Arcibiskupství olomouckého pozvání k malému pohoštění a doprovodnému programu na parkánu u katedrály.

 • VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ v naší farnosti ve školním roce 2022/2023: 1. a 2. třída – pondělí v 16:00 ve farním domě (sr. Ludmila). 3. třída – pondělí v 16:30 na faře (Mirka Hanáková). 4. a 5. třída – středa v 17:00 ve farním domě (Daniela Němcová). Výuka začne 12. září.

 • Zveme vás, kteří chtějí společně sdílet svou víru, do Farní evangelizační buňky (FEB)v naší farnosti, která se schází každé pondělí na faře od 18:00 do 19:30. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Kontakt a bližší informace podá Zdislava Vyvozilová

 • PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ. Ke konci září začne příprava na biřmování. Zájemci se hlásí u otce Ladislava.

 • V sobotu 24. září má děkanát Olomouc a Přerov děkanátní pouť za obnovu našich rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Začátek je v 15:00 modlitbou růžence, kterou letos povedou rodiny z naší farnosti. V 16:00 bude adorace Nejsvětější Svátosti (farnost Přerov) a od 17:00 bude mše svatá s otcem biskupem Josefem Nuzíkem.

 • POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN – pořádá farnost sv. Mořice ve středu 29. 9. 2022. odjezd v 7:00 od Koruny. Cena 250 Kč. Přihlásit se můžete v sakristii u sv. Mořice nebo na faře (585 223 179)

 • Charita Olomouc zve všechny tříkrálové koledníky i zájemce o koledování na Den pro malé a velké krále, který se uskuteční 1. 10. 2022. Svou účast potvrďte vyplněním formuláře na adrese: bit.ly/prihlaseniDen Akce začne společnou mší a poté bude pokračovat v kině Metropol, můžete se těšit také na občerstvení a galerii vítězných výtvarných děl. Dotazy směřujte na tks@olomouc.charita.cz Těšíme se na Vás.

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Katecheze pro děti budou v tomto školním roce probíhat jako loni. Vždy 3 pátky v měsíci na faře, 1 pátek mše svatá. Mladší děti od 15:30 – 16:25. Starší děti od 16:30 – 17:25. Začínáme od 16. září.

 • Rodiče dětí, které by letos chtěly přistoupit k prvnímu svatému přijímání kontaktujte, prosím, otce Ladislava, nebo Mirku Hanákovou.

 • I letos pokračují biblické hodiny: Zveme každého, kdo má zájem, není nutné chodit pravidelně či mít nějaké předběžné znalosti o Bibli. Začínáme číst list apoštola Pavla Efezanům, který mluví o tom, co znamená být křesťanem se vším všudy a naplno. Biblické hodiny se konají 1x za 14 dní vždy ve středu po mši svaté na faře. Ty nejbližší budou  7. září 21. září

 • Začíná pravidelně pracovat chrámový pěvecký sbor. Cvičíme teď na Slavnost Krista Krále a na vánoční svátky. Vítáme každého nového zájemce s elementárním hudebním sluchem a smyslem pro rytmus – a hlavně chutí svým hlasem oslavovat Boha. Noty znát nemusíte. Stačí přijít na zkoušku. Koná se každý pátek v 19:00 hodin na kůru.