Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 28.10. do 5.11.2023

SOBOTA 28.10.2023 SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ
08:00 sv. Anna Za + Jaroslavu Šlimbachovou (P. František Dobeš)
NEDĚLE 29.10.2023 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ // ZMĚNA ČASU NA ZIMNÍ
08:00 katedrála Za + rodiče, manžela, bratry a vnučku  (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany Za + rodiče a jejich rodinu (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady mše svatá  (P. Jiří Koníček)
14:30 Ústřední hřbitov DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST  modlitba za zemřelé  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 30.10.2023 PONDĚLÍ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Helenu Bartulcovou a živou rodinu  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Jiří Koníček)
ÚTERÝ 31.10.2023 ÚTERÝ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
STŘEDA 1.11.2023 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH - DOPORUČENÝ SVÁTEK
07:00 katedrála Za živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
17:15 Nové Sady Na úmysl celebranta  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Jedličkovu a Hanákovu a za + rodiče  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík
Za duše v očistci (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 2.11.2023 VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
07:00 katedrála Za + manžela a duše v očistci (P. Ĺubomír Žák) 
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
17:15 Nové Sady Za všechny věrné zemřelé // po mši modlitba na hřbitově  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za všechny věrné zemřelé (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík
Za všechny věrné zemřelé  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 3.11.2023 PÁTEK 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ // PRVNÍ PÁTEK
07:00 sv. Anna Za + salesiána P. Františka Pitruna  (P. Jiří Koníček)
17:15 Hodolany ADORACE a svátost smíření  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Novákovu, Novotných a Turkovu  (P. Jan Čukáš)
18:00 katedrála Za naše děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 4.11.2023 PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA
08:00 sv. Anna Za + manžele a dceru Ludmilu  (P. Jiří Koníček)
11:00 Nové Sady Pohřeb + pana Pavla Sladkého  (P. Ladislav Švirák)
16:00 katedrála Mariánské večeřadlo 
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 5.11.2023 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ // SBÍRKA NA CHARITU
08:00 katedrála Na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou o uzdravení a ochranu Panny Marie pro Pavlu a rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + rodiče a jejich rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Horčičkovu a Hradilovu (P. Ĺubomír Žák) 
10:35 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
15:30 Hodolany Dušičková pobožnost - hřbitov Hodolany (ul. Lipenská)  (P. Jan Čukáš)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
Sestry a bratři,
každoročně se na Vás při Dušičkové sbírce obracíme s prosbou na podporu charitního díla v naší arcidiecézi. Charita je dnes největším laickým dílem katolické církve, které jde ke všem potřebným a snaží se udělat jejich život lepším nebo alespoň snesitelným tam, kde naši klienti prožívají ty nejtěžší situace.
Charita pomáhá všem bez rozdílu a má k tomu vybudovanou obrovskou síť zařízení a služeb, sociálních i zdravotních, od pomoci seniorům a lidem s nejrůznějšími typy onemocnění nebo omezení, lidem umírajícím i jejich rodinám, rodinám s dětmi až po lidi na okraji společnosti, osoby bez domova nebo závislým na návykových látkách nebo lidem propuštěným z vězení. Celkem se každoročně snažíme pomáhat více než padesáti tisícům klientů či pacientů. V Charitě dnes pracuje zhruba dva tisíce pracovníků a pomáhá nám tisíce dobrovolníků.
V posledních letech Charita čelila a stále čelí novým náročným výzvám. Sotva odezněla pandemie Covidu-19, překvapila nás válka na Ukrajině. Charitní pracovníci tak během poměrně krátké doby prošli a stále prochází dalším náročným obdobím. Klíčové stále je zabezpečit základní pomoc a doprovázení tisícům běženců, převážně matkám s dětmi a seniorům. Myslíme si, že i v těchto zkouškách Charita obstála a s hrdostí musíme říct, že jsme v nich díky mnoha lidem dobré vůle obstáli také jako národ.
Na tomto místě chceme zdůraznit jednu důležitou věc, že všechny tyto činnosti byly díky obrovské obětavosti pracovníků i dobrovolníků navíc, nad rámec pomoci našim stávajícím klientům, kteří na kvalitě péče žádným způsobem netratili!
Je mnoho dalších věcí, které v krátkosti nelze vyjmenovat, ale snažíme se ze všech sil splnit svoje poslání, jak na místní úrovni u nás doma v ČR, tak v globální rovině za hranicemi naší země.
Proto Vás chceme požádat o dar na charitní dílo podle vašich možností, protože tak intenzivní pomoc a v takovém rozsahu stojí nejen spoustu úsilí, ale i finančních prostředků. Chceme vám poděkovat za veškerou dosavadní pomoc a podporu, vždyť Charita je naším společným dílem.
Ať Vám Pán žehná

Mons. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc

Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc

---------------------------------------------------------------------

 

 • Sbírka na misie z minulé neděle činí 31 617 Kč. Byla odeslána na konto PMD. Díky všem dárcům.

 • Příští neděli se při bohoslužbách koná sbírka na charitu – viz dopis

 • Děkuji všem, kdo jste přijali výzvu papeže Františka a přišli se v pátek společně modlit za mír ve světě.

 • Dušičková pobožnost olomouckých farností na olomouckém ústředním hřbitově se koná dnes 29. října ve 14:30.

 • Bohoslužby během dušičkových svátků – viz pořad bohoslužeb

 • V tyto dny máme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Neberme to na lehkou váhu a pokud je nám to možné, pomáhejme! Podmínky jsou na vývěsce.

 • V sakristii si můžete zakoupit pamětní minci k 75. výročí jmenování arcibiskupem Josefa Karla Matochy, kterou vydala Česká národní banka. Cena mince je 455 Kč.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • Sbírka na misie z minulé neděle činí 7 120 Kč + 3 351 Kč misijní jarmark. Dohromady 12 165 Kč. Byla odeslána na konto PMD. Díky všem dárcům.

 • Příští neděli se při bohoslužbách koná sbírka na charitu – viz dopis

 • Děkuji všem, kdo jste přijali výzvu papeže Františka a přišli se v pátek společně modlit za mír ve světě.

 • Mše svatá na Všechny svaté ve středu i ve čtvrtek na Všechny věrné zemřelé bude v 18:00

 • Dušičková pobožnost na hřbitově v Hodolanech (ul. Lipenská) bude příští neděli v 15:30.

 • V tyto dny máme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Neberme to na lehkou váhu a pokud je nám to možné, pomáhejme! Podmínky jsou na vývěsce.

 • Pátek je první v měsíci - 17:15 Adorace a svátost smíření, 18:00 mše svatá
 • Příští neděli budu při mši svaté udělovat svátost pomazání nemocných. Vy, kteří budete pomazání přijímat, zapište se, prosím, v sakristii.

 • Nejbližší biblické hodiny se uskuteční o středách  1. listopadu a 15. listopadu po mši svaté na faře.

 • V pátek 3. listopadu jsou na večerní mši svatou zváni rodiče s dětmi.

 

Nové Sady:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • Sbírka na misie z minulé neděle činí 13 846 Kč. Byla odeslána na konto PMD. Díky všem dárcům.

 • Příští neděli se při bohoslužbách koná sbírka na charitu – viz dopis

 • Děkuji všem, kdo jste přijali výzvu papeže Františka a přišli se v pátek společně modlit za mír ve světě.

 • Dnes po mši svaté bude farní kavárna

 • Mše svatá na Všechny svaté ve středu i ve čtvrtek na Všechny věrné zemřelé bude v 17:15 ve farním kostele. Dušičková pobožnost na hřbitově v Nových Sadech bude ve čtvrtek po mši svaté.

 • V tyto dny máme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Neberme to na lehkou váhu a pokud je nám to možné, pomáhejme! Podmínky jsou na vývěsce.

 • Pátek je první v měsíci - od 17:15 v kapli na Povelu adorace NSO a svaté přijímání. 
 • Příští neděli budu při mši svaté udělovat svátost pomazání nemocných. Vy, kteří budete pomazání přijímat, zapište se, prosím, v sakristii.

 • Podzimní farní brigáda bude 11. listopadu 2023 od 9:00. Rezervujte si tento termín pro společnou práci, zábavu i povídání. Práce je jako na kostele. Kdo nemůžete osobně přiložit ruku k dílu můžete napéct / uvařit pro brigádníky. Prosím, ohlaste se ale včas Vítkovi Švorčíkovi.

 • V pondělí ve 20:00 v kostele – Modlitby otců

 • Zapisujte se, prosím, do služeb ve farnosti – sekání trávy, nedělní katecheze, farní kavárny …