Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 10.2. do 18.2.2024

SOBOTA 10.2.2024 PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, PANNY
08:00 sv. Anna Za uzdravení a obnovení vztahů  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 11.2.2024 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ // SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH
08:00 katedrála Za + Jaroslavu a Aloise Dosoudilovy a + syna Jaroslava  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela (P. Lubomír Žák) 
10:00 katedrála Za Boží požehnání pro rodinu Poláčkovu, Urbanovu a + rodiče  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Na poděkování za 60 let manželství, živou a + rodinu Koubovu a za duše v očistci  (P. František Dobeš)
PONDĚLÍ 12.2.2024 PONDĚLÍ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Ludmilu Hrachovcovou, na poděkování za přijatá dobrodiní a za živou a + rodinu  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 13.2.2024 ÚTERÝ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Květoslavu Hanákovou a dceru (P. Lubomír Žák) 
STŘEDA 14.2.2024 POPELEČNÍ STŘEDA - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
07:00 katedrála Za + Drahomíru Vrzalovou  (P. Jiří Koníček)
17:15 Nové Sady Za obrácení syna Jana  (P. Jan Čukáš)
17:30 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
18:00 Hodolany 17:30 Křížová cesta // Za + Lea a Davida Fryblíkovy  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Pontifikální arcibiskup Josef 
Za dceru Veroniku a její rodinu  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 15.2.2024 ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
07:00 sv. Anna Za nemocné (P. Lubomír Žák) 
17:00 sv. Anna ADORACE // svátost smíření v katedrále (kanovník penitenciář) 
18:00 sv. Anna Za + Helenu Krejčiříkovou a duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 16.2.2024 PÁTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
07:00 sv. Anna Za Jiřinu, o Boží pomoc a dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie (P. Koníček)
17:30 sv. Anna Pobožnost Křížové cesty 
18:00 Hodolany 17:30 Křížová cesta // Za + Marii a Matěje Fouskovy, živou a + rodinu a duše v očistci (P. František Dobeš)
18:00 sv. Anna Za + Jiřího Krutkého  (P. Jan Čukáš)
SOBOTA 17.2.2024 SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
08:00 sv. Anna Za nápravu křivd a Boží požehnání pro rodinu Kučerovu a Čapkovu a za duše v očistci  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pontifikální arcibiskup Josef - přijetí katechumenů mezi čekatele křtu 
NEDĚLE 18.2.2024 1. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 katedrála Za + učitele, spolužáky a duše v očistci (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany 8:00 Křížová cesta // Za + rodiče a jejich rodinu (P. Lubomír Žák) 
10:00 katedrála Za + Jaroslava Boháče, manželku, rodiče, sourozence a živou rodinu (P. Švirák)
10:35 Nové Sady 10:00 Křížová cesta // Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jiří Koníček)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 

Pastýřský list pro neděli před začátkem postní doby 2024

(přečtěte v rámci bohoslužeb 6. neděle v mezidobí, 11. února 2024)

 

Drazí bratři a sestry,

 

dnes slavíme Světový den nemocných a myslíme na ně ve svých modlitbách. Vám, drazí nemocní, vyprošujeme brzké uzdravení, je-li to Boží vůle. Pokud je vaším údělem nést kříž, pak vyprošujeme nejen sílu k jeho nesení, ale i vědomí, že v Božích očích má nesmírnou cenu každý okamžik, který jsme prožili ve spojení s Kristem. Při této příležitosti také děkujeme všem, kteří se o nemocné starají, kteří jim s láskou pomáhají, a připomínáme slova papeže Františka z poselství k dnešnímu dni nemocných: „Nejlepší terapií pro nemocné je nabídnout jim naši lásku a společenství, navzdory tempu našeho vlastního zběsilého života.“

 

Myslíme však i na svět, který je nemocný válkou. Už řadu měsíců se modlíme za mír na Ukrajině a ve Svaté zemi, ale válkou trpí i řada zemí v Africe a stále přibývá zemí, kde jsou křesťané pro svou víru pronásledováni, zabíjeni či vězněni. Jenom proto, že my žijeme v krásné zemi v míru a ve svobodě, si nesmíme myslet, že jsme lepší než ti, kteří trpí, nebo že nás se utrpení netýká. K uzdravování světa může přispět i každý z nás jak modlitbou, tak i proměnou sebe sama. Podle příkladu malomocného z dnešního evangelia můžeme volat k Pánu Ježíši jménem svým i jménem nemocného světa: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“

 

Na Popeleční středu začneme čtyřicetidenní přípravu na Velikonoce, vstoupíme do postní doby. Je to veliká příležitost pro nás i pro celý svět. Bůh nás volá k obrácení, k tomu, abychom začali myslet jinak než dosud. Každého z nás Bůh povolal mezi své přátele a dědice Božího království. Ve křtu nám dal účast na svém životě. Je na nás, abychom už dnes a tady žili životem Božích dětí. Abychom umocnili své modlitby za pokoj ve světě, přijměme postní dobu jako mimořádné pozvání a rozhodněme se žít 40 dní pro Pána. Nejde o žádné smutné trápení, ale o skvělou příležitost k mimořádné zkušenosti s Bohem, který naplňuje radostí a pokojem srdce, která se mu otevřou.

Chceme-li opravdu přispět k míru mezi lidmi, dejme Bohu k dispozici své uši i svůj čas a naslouchejme druhým lidem, zvláště těm nejbližším v rodině či v sousedství, ve škole nebo na pracovišti. Naslouchejme druhým s takovou láskou, aby pocítili blízkost a zájem samotného Boha v nás. Nejsme všemohoucí a nemůžeme plnit všechna jejich přání či vyřešit jejich problémy, ale vždy můžeme nabídnout slovo povzbuzení a potěšit, někdy i konkrétně pomoci. Zapojme svou tvůrčí vynalézavost a hledejme možnosti domluvy a spolupráce.

Některé naše vztahy jsou zatíženy zraněním. Udělejme první krok k jejich uzdravení tím, že odpustíme, aniž bychom čekali, až se druhý omluví. Sami jsme přece zakusili, že nám Bůh odpustil daleko víc, než jsme si zasloužili.

Nehledejme na druhých chyby, ale to krásné, čím je Bůh obdaroval, a to dobré, co oni s jeho pomocí dokázali. Nepodílejme se na všudypřítomné kritice a nespokojeném nadávání. Když to někdy nezvládneme, začněme prostě znovu. Postní doba je dobou tréninku a dobrý trénink nás osvobodí od mnoha pout, které nám dřív kazily život. Někdo podléhal těžkým zlozvykům, nebo byl dokonce závislý na alkoholu či drogách, automatech, počítačových hrách nebo pornografii. Čtyřicet dní prožitých s Ježíšem nabízí radost, a snaha dávat se mu k dispozici, aby skrze nás uzdravoval a budovat krásné vztahy, nás natolik vtáhne a zaujme, že se snadněji zbavíme pout. Zapojme do našeho úsilí i děti.

Kdybychom dovedli v postní době žít úplně bez těchto věcí, a to i v případě, že nás nespoutávají, mohli bychom lidsky i duchovně vyrůst a dobře se připravit na prožití velikonoční radosti z Kristova vítězství. Ta velikonoční radost pak vzroste o radost z řady vítězství a uzdravení, které jsme nechali udělat Boha skrze nás.

Když ke svým modlitbám za konec válek a konec pronásledování křesťanů přidáme své sebeovládání a budeme spolupracovat s Bohem na uzdravení světa kolem nás, ukážeme, že své modlitby myslíme vážně. Prokáže se, že nejde jen o slova, ale že jsme ve svých modlitbách přítomni celí i se svými námahami a nasazením.

Děkujeme všem, kteří přijmou naši výzvu a spolu a s námi se zapojí do společného díla za uzdravení světa a vítězství Boží lásky. Kéž nám Bůh pomůže a dá potřebnou opravdovost a vytrvalost.

 

Všem ze srdce žehnají

Vaši čeští a moravští biskupové


Při setkání, které se v pátek 9. února 2024 v poledne uskutečnilo v katedrále sv. Václava, oznámil apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo jméno nového olomouckého arcibiskupa. Papež František jím jmenoval dosavadního administrátora arcidiecéze a pomocného biskupa JOSEFA NUZÍKA. Úřadu se ujme v polovině dubna.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Děkuji všem, kteří připravili včerejší Dětský karneval a také všem, kteří věnovali dary do tomboly.

 • Zítra v 18:00 je na faře první setkání nové farní rady.

 • Středa je POPELEČNÍ – den přísného postu od masa a újmy. Při bohoslužbách se uděluje popelec. Mše svatá bude v katedrále ráno v 7:00 a večer s otcem arcibiskupem Josefem v 18:00. Předtím v 17:30 bude první pobožnost Křížové cesty. Křížové cesty budou vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 15:00. Zapište se, prosím v sakristii (jednotlivci i společenství).

 • I letos se můžete zapojit do postní aktivity "Postní kapky" (téma - BOŽÍ SLOVO). Prostřednictvím mobilní aplikace (Android), e-mailu, SMS nebo webové stránky můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na postnikapky.cz nebo plakátku.

 • Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo Vedoucího centra pro školy s nástupem do funkce 1. září 2024. Více informací je na vývěsce.

 

HODOLANY:

 • Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy kostela. Díky všem dárcům.

 • Příští neděli proběhne první kolo volby do farní rady. Budou připraveny lístky, na které napíšete jména tří kandidátů, které navrhujete do pastorační rady a dva do ekonomické rady. Ti, kteří obdrží nejvíce hlasů, pak postupují do druhého kola. Volit může každý hodolanský farník nad 15 let. Zvolit může být farník nad 18 let.

 • Středa je POPELEČNÍ – den přísného postu od masa a újmy. Při bohoslužbách se uděluje popelec. Mše svatá bude v 18:00. Předtím v 17:30 bude první pobožnost Křížové cesty. Křížové cesty budou vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 8:00. Zapište se, prosím do tabulky za lavicemi (jednotlivci i společenství).

 • I letos se můžete zapojit do postní aktivity "Postní kapky" (téma - BOŽÍ SLOVO). Prostřednictvím mobilní aplikace (Android), e-mailu, SMS nebo webové stránky můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na postnikapky.cz nebo plakátku.

 • Nejbližší biblické hodiny se uskuteční o středách  14. února a 28. února po mši svaté na faře.

 • Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo Vedoucího centra pro školy s nástupem do funkce 1. září 2024. Více informací je na vývěsce.

 

NOVÉ SADY:

 • Děkuji všem, kteří věnovali dary do tomboly na včerejší dětský karneval.

 • Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravu věže kostela. Díky všem dárcům.

 • V pondělí Modlitby otců v kostele a modlitba růžence žen v kapli – v obvyklých časech.

 • Prosíme o dobrovolníky na úklid kostela. Jedná se o cca 1 hodinu jednou za měsíc. Kontaktovat můžete paní Hanákovou nebo Moniku Kolářovou – 605 045 807. Předem děkuji všem ochotným.

 • Už delší dobu slyším volání po vrácení nedělní mše svaté na 9:35. Po zvážení všech okolností (starost o tři farnosti, v případě potřeby zastoupit kněze v děkanátu apod.) myslím, že je to možné. Pokud by byly vážné důvody proti, ozvěte se mi, prosím. Jinak platí, že od 3. neděle postní, tedy od 3. března budou nedělní mše svaté v 9:35. P. Ladislav

 • Středa je POPELEČNÍ – den přísného postu od masa a újmy. Při bohoslužbách se uděluje popelec. Mše svatá bude v 17:15. Křížové cesty budou vždy v neděli v 10:00. Zapisujte se, prosím na nástěnce pod kúrem (jednotlivci i společenství).

 • I letos se můžete zapojit do postní aktivity "Postní kapky" (téma - BOŽÍ SLOVO). Prostřednictvím mobilní aplikace (Android), e-mailu, SMS nebo webové stránky můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na postnikapky.cz nebo plakátku.

 • Pod kúrem na nástěnce jsou nové rozpisy pro čtení nedělních textů, nedělní katecheze i farní kavárny. Zapište se a zapojte se i těmito službami do života farnosti.

 • Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo Vedoucího centra pro školy s nástupem do funkce 1. září 2024. Více informací je na vývěsce.