Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 1.1. do 9.1.2022

SOBOTA 1.1.2022 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE - ZÁVAZNÝ ZASVĚCENÝ SVÁTEK, NOVÝ ROK
08:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany Za živou a + rodinu Zdařilovu a na poděkování za přijatá dobrodiní  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Pontifikální arcibiskup Jan 
Za všechny živé a + farníky a dobrodince  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 2.1.2022 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
08:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za rodinu Nepustilovu, Frantovu a Dvořákovu  (P. Jan Čukáš)
PONDĚLÍ 3.1.2022 NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ
07:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 4.1.2022 ÚTERÝ 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
07:00 sv. Anna Za Boží blízkost v manželství  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 5.1.2022 STŘEDA 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
07:00 sv. Anna Za + rodiče Povalačovy a Boží požehnání pro celou rodinu  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany VIGILIE ZJEVENÍ PÁNĚ - ŽEHNNÍ VODY, KŘÍDY A KADIDLA
Za + manžele Fojtíkovy  duše v očistci (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála VIGILIE ZJEVENÍ PÁNĚ - volný úmysl  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 6.1.2022 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
07:00 katedrála Za + Ludmilu Mikulenkovou  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Pontifikální arcibiskup Jan - ŽEHNÁNÍ VODY, KŘÍDY A KADIDLA
Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 7.1.2022 PÁTEK PO ZJEVENÍ PÁNĚ
07:00 sv. Anna Za maminku a babičku Annu, syna Roberta Bureše a jeho rodinu a + tatínka Martina   (P. Jan Čukáš)
17:15 Hodolany Adorace a svátost smíření (P. František Dobeš)
18:00 Hodolany Za Pavla a Margitu Ižovy a živou rodinu (P. František Dobeš)
18:00 sv. Anna Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 8.1.2022 SOBOTA 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
08:00 sv. Anna volná intence  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 9.1.2022 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
08:00 katedrála Za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro Jiřího a Josefa a celou rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Marii a Vladimíra Kryškovy a celou živou a + rodinu (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pro rodiny s dětmi - Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
 • Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

 • V sakristii je k dostání mešní víno z Arcibiskupských sklepů na vánoční stůl. Zakoupením vína rovněž podpoříte aktivity ve farnosti (jako v loňském roce).

 • Ve čtvrtek je slavnost Zjevení Páně – Svatých Tří králů. Je to doporučený zasvěcený svátek. Mše svatá je ráno v 7:00 (katedrála) a večer v 18:00 s otcem arcibiskupem. Při bohoslužbě se žehná voda, křída a kadidlo a také zlaté předměty. V každé domácnosti by měla být svěcená tříkrálová voda – přineste si proto nádobku s vodou k požehnání.

 • V pátek večer v 18:00 bude mše svatá u svaté Anny (v katedrále je koncert Hradní stráže)

 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA probíhá od 1. do 16. ledna 2022. Je možné přispět i v katedrále do označené pokladničky vzadu pod kůrem. Podrobné informace jsou na https://www.olomouc.charita.cz/

 • Ještě jednou velké poděkování všem, kteří jste připravovali v katedrále vánoční svátky, těm, kdo stavěli betlém a zdobili stromky, uklízeli, kněžím za zpovědní službu v katedrále, kostelníkům, varhaníkům, zpěvákům, ministrantům, schole a zvláštní poděkování za nás všechny MUDr. Ondřejovi Chlupovi a všem dětem a mladým za přípravu Živého betléma. Všem velké Pán Bůh zaplať.

 • Synodální proces v naší farnosti probíhá. Pamatujme v modlitbě.

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Ve čtvrtek je slavnost Zjevení Páně – Svatých Tří králů. My tento svátek oslavíme ve středu při večerní mši svaté v 18:00 z vigilie. Při bohoslužbě se žehná voda, křída a kadidlo a také zlaté předměty. V každé domácnosti by měla být svěcená tříkrálová voda – přineste si proto nádobku s vodou k požehnání.

 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA probíhá od 1. do 16. ledna 2022. Je možné přispět i v našem kostele do označené zapečetěné pokladničky v sakristii. Podrobné informace jsou na https://www.olomouc.charita.cz/

 • Pátek je první v měsíci. Od 17:15 bude adorace a možnost svátosti smíření. V 18:00 je mše svatá.

 • Synodální proces probíhá, skupinky se scházejí. Pamatujme v modlitbě.