Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 28.1. do 5.2.2023

SOBOTA 28.1.2023 PAMÁTKA SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
08:00 sv. Anna Na poděkování za dar života a povolání  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 29.1.2023 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + rodiče Ladislava a Josefu Látalovy (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + P. Josefa Beneše a živé a + kněze naší farnosti  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za Boží požehnání po rodinu Kučerovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 30.1.2023 PONDĚLÍ 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + manžele Semerákovy (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 31.1.2023 PAMÁTKA SV. JANA BOSKA, KNĚZE
07:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Klimpárovu  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 1.2.2023 STŘEDA 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Helenu Bartulcovu  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + manžele Annu a Jana Fojtů, živou rodinu a duše v očistci  (P. František Dobeš)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 2.2.2023 SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (HROMNICE)
07:00 sv. Anna Za Vladislavu Hanákovou s prosbou o dary Ducha Svatého (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření 
18:00 katedrála Žehnání svící a průvod
Za posvěcení vztahu a požehnání pro očekávané narození dítěte (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 3.2.2023 SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Jan Čukáš)
17:15 Hodolany ADORACE a svátost smíření  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za Boží vedení pro rodinu Jedličkovu a Hanákovu a duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. František Dobeš)
SOBOTA 4.2.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za + manžela a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
16:00 sv. Anna Mariánské večeřadlo 
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 5.2.2023 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Stanislava a Janu Hanákovy a jejich živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Pro rodiny s dětmi: Za + rodiče Jiřího a Ludmilu Mikulíkovy  (P. Jan Čukáš)
10:00 Nové Sady Za + rodinu Císařovu a zdraví celé žijící rodiny  (P. František Dobeš)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
Setkání řeholníků a řeholnic – AKS
 • Děkuji všem, kdo se zapojili do koledování při letošní tříkrálové sbírce. V naší farnosti bylo vybráno 80 563 Kč. Celkem se ve farnostech našeho děkanátu vybralo 2 380 732 Kč.

 • Děkuji všem, kteří připravili Farní ples.

 • Misijní jarmark, který se konal 18. 12. vynesl 6 161 Kč. Výtěžek byl odeslán na Papežská misijní díla v ČR.

 • Dnes v 17:00 má první setkání nový dómský pěvecký sbor.

 • Ve čtvrtek je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnic. Adorace a večerní mše bude v katedrále. Svíci k požehnání si můžete přinést vlastní a užít ji doma při společné modlitbě.

 • V pátek po mši svaté udělí kněz svatoblažejské požehnání.

 • V pátek v 19:00 je další příprava biřmovanců (fara) 
 • Prosím muže o pomoc při úklidu v sakristii v pátek 3. 3. od 16:00. (jedná se o přenášení těžších věcí). Také bych rád upozornil na tabulku na webu farnosti, kde se můžete zapisovat na pravidelný úklid katedrály (Farník/Život farnosti/úklid katedrály).

 • Dětský karneval naší farnosti s názvem „Pohádková říše“ bude v sobotu 18. února od 14:30 v Domě dětí a mládeže na ulici 17. listopadu. Prosíme o dary do tomboly, které můžete přinést na faru nebo do sakristie.

 • V neděli 19. února 2023 bude v Praze u Panny Marie Sněžné vysvěcen na kněze náš rodák a farník, nyní bratr františkán Ondřej Bernard Mléčka. Světitelem bude Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Primiční mši svatou bude slavit zde v katedrále v neděli 26. února 2023 v 10:00. Pokud chcete přispět na dar pro o. Bernarda, můžete tak učinit v sakristii u pana kostelníka.

 • Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci nabízí pracovní pozici na místo pedagoga s nástupem od 1. 9. 2023.  Bližší informace a podrobnější požadavky u ředitelky školy na e-mailu cms-ovecka@cms-ovecka.cz, mob. 739344027. Zápis dětí do Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci probíhá již nyní a bude ukončen 4. května 2023. Den otevřených dveří proběhne 30.3.2023. Bližší informace na webu Církevní mateřské školy Ovečka.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Ve středu bude mše svatá ze svátku Hromnic s žehnáním svící.

 • Tříkrálové sbírky se z naší farnosti zúčastnilo 12 dospělých a 16 dětí. Za Hodolany a Bělidla bylo dohromady do 9 kasiček vybráno 82 161 Kč. Za obětavost a ochotu velmi děkujeme malým i velkým. Celkem se ve farnostech našeho děkanátu vybralo 2 380 732 Kč. Na fotky se můžete podívat na farním webu:  hodolany-farnost.cz

 • Páteční katecheze pro děti z důvodu pololetních prázdnin nebude.

 • Pátek je první v měsíci. Od 17:15 bude adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření. Od 18:00 mše svatá. Po mši kněz udělí svatoblažejské požehnání.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá bude ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • Ve středu bude mše svatá ze svátku Hromnic s žehnáním svící. Po mši svaté kněz udělí svatoblažejské požehnání.

 • Děkuji všem, kdo se zapojili do tříkrálové sbírky. V naší farnosti bylo vybráno 94 423 Kč. Pán Bůh zaplať všem. Celkem se ve farnostech našeho děkanátu vybralo 2 380 732 Kč.