Ohlášky

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 21. 10. 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Dnešní neděli slavíme jako MISIJNÍ. Při bohoslužbách konáme sbírku na tento úmysl. Děkuji všem štědrým dárcům!

  • Dnes od 13:00 se v rámci Světového dne misií koná pod záštitou Papežských misijních děl „Misijní neděle na Svatém Kopečku“ – více na plakátku v předsíni katedrály.

  • Náš katedrální sbor rád přivítá nové zájemce o liturgickou hudbu a zpěv – muže i ženy. Zkoušky sboru jsou každý pátek v 17:00 hod ve zpěvárně na „vikárce“ – nábřeží Přemyslovců 2. Cvičit se bude Vánoční mše „Radujme se všichni v Pánu“ skladatele Zdeňka Lukáše a české a moravské vánoční písně a koledy. Bližší informace podá sbormistr Jan Kupka, telefon a e-mail je i na plakátku v předsíni katedrály.

  • Setkání „osamělých vlků“ aneb víkend pro rozvedené muže 23. – 25. listopadu 2018 Zvole u Zábřehu. Začínáme v pátek v 18:00 mší sv. v kostele Neposkvrněného početí P. Marie. Přihláška na www.rodinnyzivot.cz nebo tel: 720 110 750. Víkend pořádá farnost Zvole ve spolupráci s Centrem pro rodinu Arcibiskupství olomouckého

  • Možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci: Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků:

1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
2. svaté přijímání (nejlépe v ten den)
3. modlitba na úmysl Svatého Otce
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu

5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku, tj.:

1. 11. – odpoledne a 2. 11. – po celý den v kostele se pomodlit modlitby Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci.  

 od 1. 11. do 8. 11. – „dušičkový oktáv“ na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).

 

a navíc již od 25. 10. pro ty, kdo od 3. 11. do 8. 11. nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitov.

Pokud chybí plná dispozice (není některý z vypsaných bodů splněn), pak se získává odpustek pouze částečný.   

---------------- 

V měsíci říjnu pamatujme zvláště na modlitbu posvátného růžence. V kostele, soukromě, v rodinách společně. Modlitba růžence je modlitba velmi účinná. P. Maria ve svých zjeveních nabádá k její modlitbě a také papežové ji velmi doporučují. Tato modlitba může změnit svět.

PAPEŽ FRANTIŠEK: „Ďábel se prezentuje s obrovskou mocí, nosí ti dary, ale nevíš, co je uvnitř. Všechny znovu vybízím, aby se během měsíce října denně modlili růženec a na závěr připojovali antifonu »Pod ochranu tvou« a modlitbu »Svatý Michaeli archanděli« na odražení útoků ďábla, který chce rozdělit církev“ – Svatý otec k říjnovému úmyslu Celosvětové sítě modlitby s papežem: „Za jednotu církve proti Zlému, působícímu vzdálení od Boha a rozdělení křesťanského společenství.“

  

Pastýřský list olomouckého arcibiskupa Misijní měsíc 2018

 Drazí bratři a sestry,

papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc na říjen roku 2019 s roční přípravou. Žádá, aby se zapojily všechny struktury církve, především farnosti, ale i všechny katolické organizace a spolky. Proto se na Vás obracím tímto dopisem. Jak stručně shrnout papežovu výzvu?

Pán Ježíš řekl svým učedníkům: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Poslechnout Ježíšovu výzvu není pro církev jednou z možností, ale povinností, protože církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium. Má-li církev zůstat věrná sama sobě a hlásat Ježíše ukřižovaného a zmrtvýchvstalého pro všechny, musí jít pod vedením Ducha Svatého stejnou cestou, jakou šel Kristus, totiž cestou chudoby, poslušnosti, služby a sebeobětování. Jen tak bude schopná účinně hlásat Krista jako počátek a vzor obnoveného lidství prodchnutého bratrskou láskou, upřímností a mírumilovným duchem. Církev má před sebou obrovskou misijní práci. Už svatý Jan Pavel II. vyzval církev k obnovení misijní horlivosti v přesvědčení, že misijní činnost obnoví církev, upevní víru a křesťanskou identitu, že přinese novou horlivost. Víra sílí předáváním!

V apoštolské exhortaci Evangelii gaudium chtěl papež František tuto naléhavou výzvu znovu představit. Napsal, že misijní činnost představuje i dnes pro církev velkou výzvu a misijní zájmy musí stát na prvním místě. Tento úkol je dnes naléhavější než kdy jindy. Má programový význam a závažné důsledky. Papež doufá, že všechna společenství podniknou kroky nezbytné k tomu, abychom pokročili na cestě obrácení v misijním působení. Nemáme se bát s důvěrou v Boha a s velkou odvahou udělat misijní rozhodnutí, které všechno promění tak, aby se naše zvyklosti, styly, harmonogramy, slovník i všechny struktury staly přiměřenou cestou k evangelizaci současného světa. Máme si počínat tak, aby naše struktury byly více misijní, aby pastorace byla více otevřená, aby se vycházení stalo naším trvalým postojem a všichni, kterým nabízíme své přátelství, snadněji odpovídali na Ježíšovo pozvání.

Kéž bychom úspěšněji bojovali s pokušením, které se skrývá za církevním zahleděním se do sebe, za útěkem do své bezpečné zóny, za pastoračním pesimismem a neplodnou nostalgií po minulosti, a místo toho se otevírali radostné novosti evangelia. Kéž se i v našich neklidných dobách s obnoveným nadšením hlásá světu radostná zvěst, že v Ježíši zvítězilo odpuštění nad hříchem, život nad smrtí a láska nad strachem. Kéž tato zvěst vlije každému důvěru a naději.

Je třeba si hlásání evangelia vzít k srdci tak, abychom rostli v misijní a evangelizační horlivosti, aby rostla láska církve k misiím, jejichž podstatou je vášeň pro Ježíše, avšak současně i vášeň pro jeho lid.

Už několik let se v diecézi připravujeme na misijní rok. Nyní papež vyhlásil Mimořádný misijní měsíc s roční přípravou. Protože nejde o nějaké akce navíc, ale změnu myšlení, nebudeme vyhlašovat nějaký zvláštní program, ale pokusíme se s novým apoštolským nadšením dělat běžné věci tak, aby se v našich farnostech zlepšilo chápání misijního poslání církve a posilnila naše odvaha dělit se o svou víru ve svém okolí, aby rostlo dílo křesťanské lásky, aby se oživila misijní horlivost, která je základem křesťanské kultury.

Hlavní téma celého pastoračního roku tedy je: Hlásání evangelia si vzít k srdci tak, abychom rostli v misijní a evangelizační horlivosti, aby rostla láska církve k misiím, jejichž podstatou je vášeň pro Ježíše a jeho lid. Kdo miluje Ježíše, pracuje na tom, aby jej poznali a milovali i další lidé. Podporuje misijní dílo ve světě, ale i sám se zapojuje ve svém okolí. Především se snaží dávat dobrý příklad křesťanského života, předávat víru v rodině a podílet se na vytváření farního společenství.

Věnujte prosím zvláštní pozornost misijním klubkům dětí, ale i ministrantům a schólám, jejichž služba patří ke každé mši svaté. Zvláště děkuji všem, kteří se vedení ministrantů a schol věnují. Budou-li ministranti a zpěvačky aspoň trochu misionáři, budou přivádět nové členy a dospělí jim budou rádi pomáhat.

Prosím farnosti, aby udržovaly kontakt s těmi, kdo přijali svátost manželství, nebo křtili děti. Získat další děti pro výuku náboženství je konkrétní misijní úkol nejen pro rodiče a prarodiče, ale i spolužáky. Zdravá farnost je otevřená pro své okolí a umí pozvat i nepraktikující, spolupracuje s lidmi dobré vůle, s vedením obce či jinými organizacemi.

Ve všech oblastech platí, že duší misijní činnosti je modlitba, která zapaluje a živí oheň lásky. Proto prosím všechny o častou modlitbu za misie, ale i za nás, abychom sami uchváceni Kristem se dovedli o své přátelství s Bohem dělit.

K tomu všem ze srdce žehná

+Jan Graubner

arcibiskup olomoucký