Ohlášky

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO; 31. 5. 2020

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnes můžete odevzdat v sakristii katedrály krabičky s postní almužnou.

 

Mše svaté ve všední den jsou podle obvyklého pořadu. Ve středu je mše svatá v 18:00. V sobotu bude také večerní – první sobota v měsíci. Od příští neděle budou mše svaté v 8:00 a v 10:00.  

 

Prosím o setkání Farní rady – v pondělí 8. 6. v 18:00 na faře.

 

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo (čtvrtek 11. 6.) bude letos v našem děkanátu slavit každá farnost ve svém farním kostele. V katedrále bude mše svatá v 17:00 s adorací a svátostným požehnáním městu a národu.  

 

Farní den bude v neděli 21. 6. od 15:00 v parkánu u katedrály. Zapište si do všech diářů a přijďte. Všechny srdečně zvu a těším se (po delší době) na setkání.  

 

Kněžské svěcení bude v katedrále v sobotu 27. 6. v 9:30. Světitelem bude otec arcibiskup Jan a vysvěceni budou jáhni: Josef Hovád (Říkovice), Milan Maštera (Vyškov-Dědice) a Vojtěch Radoch (Ostrožská Lhota). Do kněžské služby vyprošujme budoucím novokněžím hojnost Božích milostí. 

 

Jáhenské svěcení bude v katedrále v sobotu 11. 7. v 9:30.

 

První svaté přijímání v naší farnosti bude v neděli 12. 7. v 10:00.

 

SMS služba modlitby. Centrum pro rodinný život Olomouc spolu s Milosrdnými sestrami svatého Kříže z Olomouce nabízí již několik let službu modlitby pro ty, kteří se ocitli v těžkostech. Další informace naleznete na www.rodinnyzivot.cz.

 

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo Pastorační asistent(ka) Děkanátního centra pro rodinu Olomouc. Potřebné informace jsou na vývěsce v předsíni katedrály.

 

Noc kostelů se koná v pátek 12. 6. Katedrála tento den bude otevřena do 23:00, ale program zde v letošním roce nebude, pouze možnost prohlídky.

 

Protože časopisy „Zprávy z Medžugorje“ a „Regina“ vydávané dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité uvádějí nepravdivé a zavádějící informace o životě církve, její nauce, papeži a jeho jednání a rozhodnutích, a tím poškozují pravou víru, dobré mravy a jednotu církve, my, biskupové ČBK, tyto tiskoviny ve smyslu kán. 823 CIC odmítáme. Zároveň podle kán. 827 §4 CIC zakazujeme tyto tiskoviny vystavovat, prodávat nebo rozdávat v kostelích, kaplích a na farách ve všech diecézích na území České republiky.

 

Hygienické zásady

-         v kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry

-         účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce

-         všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

-         vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou