Ohlášky

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ; 20. 9. 2020

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za vaše modlitby a dary pro farnost.

 

Dnes se koná pravidelná měsíční sbírka na potřeby farnosti. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

 

Zveme farníky do farní evangelizační buňky, která se schází vždy v úterý v 18:00 na faře (Václavské nám. 6). Budeme se modlit, číst Písmo, povídat si o životě s Kristem, sdílet svoje potřeby, prostě tvořit malé společenství. Kontaktní osoba: Zdislava Vyvozilová

 

Blíží se slavnost svatého Václava – v naší farnosti jsou HODY. Všechny zvu příští neděli (pokud to situace dovolí) na odpolední neformální setkání - farní kafé na parkán u katedrály.

 

V sobotu 17. října, dá-li Pán, se uskuteční 18. setkání lektorů Božího slova v Olomouci. Jsou srdečně zváni zástupci lektorů jednotlivých farností. Zájemci, kteří budou chtít přijet, ať se, prosím, ozvou e-mailem nebo telefonicky. Martina Pavlíková - Centrum pro kulturu tel: 587 405 402, 603 977 711

 

Hygienická opatření při konání bohoslužeb: 1) při vstupu do kostela používat dezinfekci a roušku 2) v katedrále všichni sedí – stojící nad 10 osob jsou venku 3) opět vynecháváme pozdravení pokoje a neužíváme vodu v kropenkách

 

Pouť na Svatý Hostýn (pořádá farnost sv. Mořice) se koná ve středu 23. září. Odjezd autobusu od Koruny u sv. Mořice v 7:00. Cena 200 Kč. Program: 9:30 mše sv. a Křížová cesta, 14:00 svátostné požehnání a v 15:00 odjezd z Hostýna. Přihlásit se můžete v sakristii kostela sv. Mořice (po mši) nebo ve farní kanceláři, tel.: 585 223 179.

 

Podzimní festival duchovní hudby v katedrále: koncert vždy v 19:00 v tyto dny: 20. 9. a 3. 10. Celý program na www.podzimni-festival.cz 


CMKA v Olomouci pořádá cyklus přednášek na téma: Katolická církev v přelomových událostech Československa v letech 1918 – 1989 (přednáší ICLic. Jiří Koníček, Th.D.) a Úvod do nauky víry a křesťanského učení (přednáší ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D.) Program a přihlášky na www.mska-akademie.cz

 

 

 

 

Změny v obsazení farností v Olomouci – viz dopis děkana:

 

Farnostem města Olomouce (čte se v kostelích 23. 8.)

Milí bratři a sestry,

jak už víte, v těchto dnech dochází ke změnám v obsazení farností v našem městě. Je to proto, že dva polští kněží se po víc jak dvaceti letech působení v naší arcidiecézi vrátili zpět do Polska, jeden opustil kněžskou službu, jeden náhle zemřel. Biskupům, tedy nezbylo nic jiného než „vzít“ otce Libora, který spravoval farnosti Slavonín, Nové Sady a Hodolany, aby byl ustanoven v Lipníku nad Bečvou. Tím zůstaly u nás tři farnosti neobsazené.

Protože kolují různé zprávy, posílám toto objasnění.

Faráři a rektoři řeholních kostelů v Olomouci jsme se dvakrát setkali s otcem arcibiskupem, abychom hledali řešení. Položil jsem na stůl tři varianty, dvě z nich počítaly s větším zapojením řeholníků.

Výsledek je takový, že řeholní kněží farnost nepřijmou, protože chtějí žít své řeholní charisma. Opuštěné farnosti tak po jedné připadly třem městským farářům, kteří už tak jsou vytíženi. Od 1. září ke katedrále patří Hodolany, ke sv. Mořici Nové Sady (+ Nová Ulice) a ke sv. Michalovi Slavonín (+ Bystročice).

Bylo jasné, že pokud nemáme některé kostely zavřít, bohoslužby musíme změnit, některé zrušit. Po vzájemné dohodě kněží dochází tedy od 1. září ke změnám nebo zrušení některých bohoslužeb. S podrobnostmi vás seznámí vaši kněží (viz plakát ve vývěsce).

Vím, že takové zprávy vyvolávají spoustu debat, někdy rozhořčení apod., protože se to dotklo právě našeho společenství. Ale chci připomenout, že i kněží jsou lidé s danými limity. A nejde jen o bohoslužby. Mají na sobě velké opravy, obrovskou administrativu, výuku, zajištění svátostí ve dvou nemocnicích, ne všem se dostává plného zdraví…

Co se týká času bohoslužeb, můžeme hledat ideální variantu a pokud ji najdeme není problém časy upravit. Spíše do budoucna počítejme s jejich snížením.

Pokud se dívám do našeho semináře, mám obavu, že za nedlouho přijdou další změny. V pátém ročníku bude mít naše diecéze jednoho bohoslovce, ve čtvrtém nikoho, do přípravného ročníku byl přijat jeden.

Situace s počtem kněží a obsazením farností už je v naší diecézi velmi vážná.

Tolik tedy ve stručnosti k aktuální situaci.

Na závěr vás všechny prosím: modleme se za své kněze a pomáhejme jim. Nabídněte svůj čas, vezměte zodpovědnost za konkrétní věci, kterým pomůžete vašemu farnímu společenství a tím ulevíte kněžím. Je čas míň diskutovat a víc prosit Pána na kolenou. Děkuji všem, kteří už tak děláte i vám, kteří se přidáte.

S požehnáním a přáním všeho dobrého 

P. Ladislav Švirák,

děkan olomoucký